Kvalitāte

  2008. gadā uzņēmumā ieviesta un sertificēta integrētā vadības sistēma atbilstoši standartiem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 .

SIA „Delta EM” integrētās vadības sistēmas politika:

  SIA “Delta EM” integrētās vadības sistēmas politika ir radīt un uzturēt augstu uzņēmuma kultūru, kas veicinātu arvien pilnīgāku klientu prasību apmierināšanu, vienlaicīgi ierobežojot uzņēmuma negatīvo ietekmi uz vidi un veidojot darbiniekiem drošus darba apstākļus.

Lai varētu sekmīgi realizēt augstāk minēto, uzņēmuma vadība apņemas:

  • censties izzināt klientu pieaugošās vēlmes un tās apmierināt,
  • veidot ciešas un savstarpēji izdevīgas partnerattiecības ar piegādātājiem,
  • veicināt darbinieku profesionālo izaugsmi un nodrošināt nepieciešamās apmācības,
  • nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi,
  • maksimāli taupīt dabas resursus un enerģiju: samazinot atkritumu daudzumu, cenšoties nodrošināt materiālu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi, novēršot vai iespējami samazinot piesārņojumu,
  • veikt nepārtrauktu vides, arodveselības un darba drošības snieguma pilnveidošanu uzņēmuma finansiālo un tehnisko iespēju robežās.

  Ar integrētās vadības sistēmas politiku saskaņotus, novērtējamus un uz visu uzņēmumu attiecinātus mērķus nosaka uzņēmuma vadība sadarbībā ar uzņēmuma darbiniekiem, ievērojot tiesību aktu prasības, tehnoloģiskās un finansiālās iespējas. Mērķi arodveselības un darba drošības jomā tiek noteikti, balstoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem. Vides mērķi tiek izvirzīti ņemot vērā identificētos svarīgos vides aspektus.